Minimální základ daně a minimální daň

Daňový poradce Účetnictví - služby Zastupování - daně Účetní software Ceny služeb Kontakty
 

 > Daňové a účetní noviny
 > Osvědčení a registrace

Pojmy - minislovník:
 > Účetnictví
 > Daně

 > Napište nám
 > Vyhledávání
 > Mapa webu

 


Zpět na úvod: Daňový poradce Radek Jakubský č. 3886, daně a účetnictví HEUREKA

Napište svůj dotaz, kontaktní údaje a stiskněte tlačítko "Odeslat", rádi se s vámi spojíme.

Jméno:
E-Mail:
Telefon:
Dotaz:

 

 Minimální daň a minimální základ daně, koho se týká ?

  Minimální základ daně a minimální daň


 
 

 

Minimální daň a minimální základ daně, koho se týká ?

Při sestavování daňového přiznání za rok 2004 se také poprvé setkáme s pojmem "minimální základ daně". Minimální základ daně se netýká všech poplatníků. Vztahuje se na poplatníky s příjmy z podnikání, a to s:
a) příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
b) příjmy ze živnosti,
c) příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů

Naopak se minimální základ daně netýká poplatníků, kteří zdaňují:
- podíly společníků V.O.S. a komplementářů komanditní společnosti na zisku,
- příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,
- příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů,
- příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, …..
- příjmy z činnosti správce konkurzní podstaty včetně příjmů z činnosti předběžného správce, zvláštního správce, …..

Výše minimálního základu daně je pro rok 2004 stanovena na 101.000,- Kč a pro rok 2005 na 107.300,- Kč.

Zavedením minimálního základu daně nedošlo k situaci, kdy by nutně vznikala povinnost odvést nějakou minimální daň. Od minimálního základu daně je možno odečítat odečitatelné položky dle § 15.

Příklad:
Minimální základ daně 101.000,-
základní nezdanitelná částka -38.040,-
2 děti -51.120,-
životní pojištění -12.000,-
-------------------------------------------------------------------------------------
základ daně ke zdanění 0,-
daň 0,-

Minimální základ daně se neuplatní u poplatníka:
- ve zdaňovacím období, ve kterém zahájil podnikatelskou činnost, a v období bezprostředně následujícím,
- ve zdaňovacím období, ve kterém ukončil podnikatelskou činnost,
- kterému byla stanovena daň paušální částkou,
- kterému náležel rodičovský příspěvek podle zákona o státní sociální podpoře, a to i po část zdaňovacího období,
- kterému náležel příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu podle zákona o sociálním zabezpečení, a to i po část zdaňovacího období,
- který je poživatelem starobního důchodu, plného invalidního důchodu nebo částečného invalidního důchodu,
- který na počátku zdaňovacího období nedovršil věk 26 let a který se v souladu se zákonem o státní sociální podpoře soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem,
- který ve zdaňovacím období podá daňové přiznání podle § 38gb zákona (prohlášení nebo zrušení konkurzu), a který do konce téhož zdaňovacího období neukončil podnikatelskou činnost,
- který má ve zdaňovacím období nárok na slevu na dani podle §35 (zaměstnávání pracovníků se změněnou pracovní schopností), 35a a 35b (investiční pobídky).

Od minimálního základu daně nelze odečítat ztrátu vyměřenou v minulých letech stejně tak nelze uplatnit odpočty na investice dle §34 odst. 3.

Osoby s příjmem nezakládajícím povinnost podat daňové přiznání
Ve znění zákona platné v roce 2004 došlo ke kolizi ustanovení § 7c pojednávajícím o minimálním základu daně s § 38g:
1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.
2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4) a neuplatňoval odečet úroků (§ 15 odst. 10 a 11) z hypotečního úvěru banky, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem. Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň zvláštní sazbou daně, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6000 Kč.

Které ustanovení zákona má přednost? To, které hovoří o minimálním základu daně bez ohledu na to, že někteří poplatníci vykazují zanedbatelné příjmy nebo to, které hovoří o zbavení povinnosti podat daňové přiznání v těchto případech?

Pro rok 2005 je tento nedostatek již odstraněn, zákon § 7c sice neodkazuje na § 38g, ale jde vstříc poplatníkům ještě nad jeho rámec. Ustanovení o minimálním základu daně se nevztahují na poplatníka, který nemá příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a), b), c) ve zdaňovacím období vyšší než 15.000,- Kč.

Radek Jakubský - daňový poradce č. 3886
Daně & Účetnictví
vedení účetnictví, daňový poradce


Vzory smluv, formuláře, zákony, BOZP, školení testy

Máme pro vás: Hotové vzory a smlouvy pro rok 2008/2009
Potřebujete ihned vzory dle zákoníku práce ?  Najdete je společně s dalšími 1200 právními dokumenty na CD "Podnikový a domácí právník 2009". CD obsahuje téměř 350 vzorů dle zákoníku práce + dalších 950 vzorů z dalších oblastí práva, jako je občanské, obchodní, správní. K produktu získáte automaticky bonusy, kterými jsou: slovník pojmů, vzory pro exekuční řízení a vzory pro řízení před Finančním úřadem, 9 hodin audi seminářů z října 2008, bezpečnostní tabulky, tesy z práva a psychologický test. Produkt používá skupina tisíců uživatelů, je užitečný, praktický a cenově velmi dostupný. CD Podnikový a domácí právník je jediný právník, který na vás bude mít čas, kdykoliv se rozhodnete sepsat smlouvu.

Chcete používat naše vzory i u vás ? Potom klikněte sem ... 

Školení, u kterého nemusíte čekat na volný termín ...
Získejte odbornost z pohodlí svého domova nebo kanceláře. Pořádáme pro vás školení, za kterými nemusíte cestovat.
Chcete vědět více ? Potom klikněte sem ...

Daňový poradce - Kontakty - Vyhledávání - Mapa webu
 Účetnictví - služby - Zastupování - daně - Účetní software - Ceny služeb - Daňové a účetní noviny - Osvědčení a registrace - Daně - Účetnictví - Napište nám - Užitečné odkazy - Validate HTML - Validate CSS