Překročení obratu DPH - limit pro obrat DPH

Daňový poradce Účetnictví - služby Zastupování - daně Účetní software Ceny služeb Kontakty
 

 > Daňové a účetní noviny
 > Osvědčení a registrace

Pojmy - minislovník:
 > Účetnictví
 > Daně

 > Napište nám
 > Vyhledávání
 > Mapa webu

 


Zpět na úvod: Daňový poradce Radek Jakubský č. 3886, daně a účetnictví HEUREKA

Napište svůj dotaz, kontaktní údaje a stiskněte tlačítko "Odeslat", rádi se s vámi spojíme.

Jméno:
E-Mail:
Telefon:
Dotaz:

 

 Limit pro překročení obratu DPH, z čeho se vychází a jak se počítá !

  Překročení obratu DPH - limit pro obrat DPH


 
 

 

Limit pro překročení obratu DPH, z čeho se vychází a jak se počítá !

V poslední době se stále častěji setkávám s dotazy drobných podnikatelů na výši obratu pro povinnou registraci k DPH. Z tohoto důvodu bych ve stručnosti zmínil některá pravidla upravená zákonem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též zákon).
Při respektování nynější zákonné úpravy je osobou povinou k dani každý, kdo provádí ekonomickou činnost, a teprve ten, kdo má obrat menší než stanovená hranice (1.000.000,- Kč), je od daně osvobozen. Při překročení tohoto limitu se osoba povinná k dani změní na plátce. Tuto změnu a povinnost registrace zachycuje § 94 a § 95 zákona. Obrat vychází z vyjednané trvalé výjimky ve výši 35 000 EUR.

Pro posouzení dané problematiky je zásadní pojem obrat. Obratem se pro účely zákona rozumí výnosy (vztahuje se k účetnictví - dříve podvojné účetnictví) za uskutečněná plnění s výjimkou plnění, která jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně nebo příjmy (vztahuje se na daňovou evidenci - dříve jednoduché účetnictví) za uskutečněná plnění, s výjimkou plnění, která jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Do obratu se také zahrnují výnosy nebo příjmy z převodu a nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně podle § 56 zákona, které nejsou příležitostnou činností osoby povinné k dani, a výnosy nebo příjmy z finančních činností a pojišťovacích činností, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 a 55 zákona, které nejsou příležitostnou nebo doplňkovou činností osoby povinné k dani. Do obratu se nezahrnují výnosy nebo příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku, který je obchodním majetkem. Do obratu veřejnoprávního subjektu se dále nezahrnují výnosy nebo příjmy z převodu a nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně podle § 56 zákona. Do obratu osoby registrované k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoby povinné k dani, které uskutečňují ekonomické činnosti v tuzemsku prostřednictvím provozovny umístěné v tuzemsku, se zahrnují pouze výnosy nebo příjmy za plnění uskutečněná touto provozovnou. Jestliže již víme, co se do obratu počítá je nezbytné pro pochopení všech souvislostí nastudovat § 94 zákona, který nám říká "kdo" a s tím související § 95 zákona, který řeší procesní postupy registrace. Pro jednoduchost tohoto článku se budu zaobírat pouze §94 odst. 1 a § 95 odst. 1 zákona, které ukládají povinnost stát se plátcem při překročení limitu 1.000.000,- Kč.
V § 94 odst. 1 je řečeno, že osoba povinná k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 kalendářních měsíců přesáhne částku uvedenou v § 6, se stává plátcem od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. Pokud nesplní registrační povinnost, stává se plátcem dnem účinnosti registrace uvedeným na osvědčení o registraci. Je potřebné také vědět, že se daný limit sleduje a počítá až od 1. 5. 2004. Uvedeme si na příkladu:

Příklad pro překročení obratu:
1) společnost za rok 2004 vykázala obrat dle zákona ve výši 1.455.000,- Kč. Od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 činil obrat 986.000,- Kč. Jelikož je pro posouzení důležitý obrat od 1.5.2004 společnosti nevznikla k prosinci povinnost se registrovat do 15. ledna, protože stanovený limit 1 mil. Kč nebyl k prosinci překročen.
2) ta samá společnost již v lednu vykázala obrat 101.200,- Kč. Při sledovaném období květen 2004 až leden 2005 již společnost překročila daný obrat a proto je povinna do 15. února podat přihlášku k registraci a od 1. dubna se stává plátcem.

Důležité je se při posuzování překročení obratu stále ohlížet 12 měsíců zpět (s výjimkou pro období 2004) viz následující tabulka:
měsíc, za který zjišťuji obrat / období pro zjištění obratu
prosinec 2004 /květen 2004 - prosinec 2004 (8 měsíců)
leden 2005 /květen 2004 - leden 2005 (9 měsíců)
únor 2005 / květen 2004 - únor 2005 (10 měsíců)
březen 2005 / květen 2004 - březen 2005 (11 měsíců
) duben 2005 / květen 2004 - duben 2005 (12 měsíců)
květen 2005 / červen 2004 - květen 2005 (12 měsíců)

V případě, že dojdeme k závěru, že jsme překročili obrat (leden 2005) stanovený zákonem jsme povinni do 15 dnů následujícího měsíce (15. února) podat přihlášku k registraci na příslušný finanční úřad a od prvého dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k překročení obratu (leden 2005), se stává plátcem (v tomto případě od 1.dubna 2005).

Problém může nastat, jestliže se nesplní registrační povinnost. Účetnictví se za rok 2004 zpracuje až po ukončení období např. v měsíci březnu 2005. Zde společnost, firma či živnostník zjistí, že překročila obrat již v prosinci 2004, tudíž přihlášku měla podat do 15. ledna 2005 a plátcem se stát od 1. března 2005. Tyto termíny již není schopna dodržet a tak 2. dubna podá na příslušný finanční úřad přihlášku k registraci. Finanční úřad vystaví rozhodnutí o registraci k 3. dubnu 2005. V této situaci se daňový subjekt stává plátcem až 3. dubna 2005. Nicméně správce daně může (je to jeho možnost a ne povinnost) dle § 98 zákona následující:
Nesplní-li osoba povinná k dani povinnost se registrovat podle § 95 odst. 1, je povinna uhradit správci daně částku ve výši až 10 % z celkových příjmů nebo výnosů za zdanitelná plnění jako náhradu za zdanitelná plnění, která uskutečnila bez daně. Celková částka se počítá od data, kdy se osoba povinná k dani měla stát plátcem (v našem případě 1. března 2005), až do data, kdy se stala plátcem na základě rozhodnutí správce daně (v našem případě 3. dubna 2005).

Jelikož se zatím takovéto případy vyskytují ojediněle, není postup finančních úřadů upraven pokynem či jiným vnitřním předpisem. Nejpravděpodobnější bude, že si správce daně místním šetřením zjistí druh a výši příjmů či výnosů a podle toho určí i výši sankce. Pro daňový subjekt je to značně nevýhodné, protože daň je započítána do ceny, kterou zákazník zaplatí a pokud je plátce, tak ji nárokuje po státu, ale v případě sankce je to platba nenávratná a daňově neuznatelná. Proto doporučuji zpracovávat účetnictví průběžně a obrat pro povinnou registraci k DPH pečlivě hlídat.

Radek Jakubský
daňový poradce, daně a účetnictví


Vzory smluv, formuláře, zákony, BOZP, školení testy

Máme pro vás: Hotové vzory a smlouvy pro rok 2008/2009
Potřebujete ihned vzory dle zákoníku práce ?  Najdete je společně s dalšími 1200 právními dokumenty na CD "Podnikový a domácí právník 2009". CD obsahuje téměř 350 vzorů dle zákoníku práce + dalších 950 vzorů z dalších oblastí práva, jako je občanské, obchodní, správní. K produktu získáte automaticky bonusy, kterými jsou: slovník pojmů, vzory pro exekuční řízení a vzory pro řízení před Finančním úřadem, 9 hodin audi seminářů z října 2008, bezpečnostní tabulky, tesy z práva a psychologický test. Produkt používá skupina tisíců uživatelů, je užitečný, praktický a cenově velmi dostupný. CD Podnikový a domácí právník je jediný právník, který na vás bude mít čas, kdykoliv se rozhodnete sepsat smlouvu.

Chcete používat naše vzory i u vás ? Potom klikněte sem ... 

Školení, u kterého nemusíte čekat na volný termín ...
Získejte odbornost z pohodlí svého domova nebo kanceláře. Pořádáme pro vás školení, za kterými nemusíte cestovat.
Chcete vědět více ? Potom klikněte sem ...

Daňový poradce - Kontakty - Vyhledávání - Mapa webu
 Účetnictví - služby - Zastupování - daně - Účetní software - Ceny služeb - Daňové a účetní noviny - Osvědčení a registrace - Daně - Účetnictví - Napište nám - Užitečné odkazy - Validate HTML - Validate CSS