Ukončení kalendářního roku z pohledu mzdové účetní

Daňový poradce Účetnictví - služby Zastupování - daně Účetní software Ceny služeb Kontakty
 

 > Daňové a účetní noviny
 > Osvědčení a registrace

Pojmy - minislovník:
 > Účetnictví
 > Daně

 > Napište nám
 > Vyhledávání
 > Mapa webu

 


Zpět na úvod: Daňový poradce Radek Jakubský č. 3886, daně a účetnictví HEUREKA

Napište svůj dotaz, kontaktní údaje a stiskněte tlačítko "Odeslat", rádi se s vámi spojíme.

Jméno:
E-Mail:
Telefon:
Dotaz:

Další články:
- Minimální základ daně a minimální daň - Problematika - Závazné posouzení - zákon o správě daní a poplatků - Překročení obratu DPH - limit pro obrat DPH 

 Ukončení kalendářního roku z pohledu mzdové účetní

  Ukončení kalendářního roku z pohledu mzdové účetní


 
 

 

Blíží se konec kalendářního roku a kromě příjemných chvil strávených v kruhu blízkých nás jako každým rokem čekají povinnosti a termíny. Dovolte mi stručně upozornit na ty, které pokládám za nejdůležitější.

- Zpracovat roční mzdové listy, které jsou podkladem pro roční zúčtování daní. Poté mzdové listy archivovat nejméně 30 let. Dle ZDP jsou plátci daně povinni vést pro poplatníky, z jejichž mezd sráží zálohy, mzdové listy, rekapitulaci o sražených zálohách a dani srážené podle zvláštní sazby daně za každý kalendářní měsíc i za celé zdaňovací období. (§ 38j ZDP)

- Na žádost poplatníka je plátce daně povinen za období, za které byla vyplácena nebo zúčtována mzda, vystavit nejpozději do deseti dnů od podání žádosti doklad o souhrnných údajích uvedených ve mzdovém listě, které jsou rozhodné pro výpočet zdanitelné mzdy, daně, záloh a pro poskytnutí daňového zvýhodnění. Kopii vystaveného dokladu plátce uschová. (§38j ZDP) (formulář MFin 5460 - vzor č. 12)

- Do 15. února shromáždit podklady pro provedení ročního zúčtování daně z příjmů včetně podpisu daňového prohlášení pro daný kalendářní rok (formulář MFin 5457 - vzor č. 15). Zaměstnanec je povinen podklady pro roční zúčtování záloh za uplynulé zdaňovací období předložit zaměstnavateli nejpozději do 15. února následujícího kalendářního roku. Nepředloží-li zaměstnanec do 15. února tyto doklady, roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění zaměstnavatel neprovede.Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění dále neprovede plátce u poplatníka, který podá nebo je povinen podat daňové přiznání k dani. (§ 38ch a § 38k ZDP)

- Ve lhůtě do 20. 2. následujícího roku předložit místně příslušnému finančnímu úřadu "Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků" (formulář MFin 5459 - vzor č. 10).

- Dále přílohu "Počet zaměstnanců" k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období podle místa výkonu práce v obci uvedené v pracovní smlouvě (formulář MFin 5490/1 - vzor č. 4)

- Někteří také přehled obsahující souhrnné údaje zaznamenané na mzdových listech vykazovaného zdaňovacího období, které jsou rozhodující pro výpočet zdanitelné mzdy, daně a záloh v členění podle jednotlivých poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 ZDP. Ve většině případů daňoví nerezidenti. (formulář MFin 5530 - vzor č. 1).
(§ 38j odst. 4 ZDP a dále § 69 ZoSD)

- Do 30 dnů od lhůty, v níž byl plátce povinen odvést za rozhodné období poslední daňovou povinnost, předložit místně příslušnému finančnímu úřadu "Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob" (formulář MFin 5466 - vzor č. 8) (§ 38d ZDP a § 69 ZoSD)

- Do 15. února každého roku písemně oznámit úřadu práce plnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižení za uplynulý rok. (§ 83 ZOZ)

- Do 15. 2. každého roku provést odvod daně plynoucí z neplnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením na celkovém přepočteném počtu zaměstnanců. Odvod se provádí příslušnému úřadu práce. (§ 82 ZOZ)

- Nejpozději k datu 31. 3. daného roku provést na žádost zaměstnance (žádá a předkládá podklady do 15. února) roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Rozdíl zálohově sražené daně a vypočtené daně ve prospěch poplatníka vrátí plátce daně poplatníkovi jako přeplatek nejpozději při zúčtování mzdy za březen, je-li částka vyšší než 50 Kč. O vrácený přeplatek sníží plátce daně nejbližší odvody záloh správci daně, nejdéle do konce zdaňovacího období, pokud nepožádá o vrácení přeplatku podle ZoSD místně příslušného správce daně. Případný nedoplatek z ročního zúčtování záloh se poplatníkovi nesráží. (formulář MFin 5460/1 - vzor č. 9 a dále MFin 5241 - vzor č. 1) (§ 38ch ZDP)

- Po účetní závěrce (závěrce mzdových listů), nejpozději však do 30. dubna následujícího kalendářního roku se vyplňuje evidenční list důchodového pojištění (dále jen ELDP). ELDP se předkládá České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu je útvar organizace, ve kterém je vedena evidence mezd a to do 8 dnů ode dne zápisu údajů do ELDP. ELDP lze také podávat elektronickou formou prostřednictvím portálu veřejné správy za předpokladu, že vlastníte kvalifikovaný certifikát, tzv. elektronický podpis. (§ 38 ZOSZ) (formulář na www.cssz.cz)

- Zpracovat statistické údaje, pokud zaměstnavatel má tuto povinnost

- Právnické osoby a fyzické osoby mající příjmy z podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti nebo z pronájmu, které provádějí úhrady fyzickým osobám za jejich jinou samostatně výdělečnou činnost nebo za pronájem a z těchto úhrad nesrážejí daň, jsou povinny uskutečněné úhrady oznamovat svému místně příslušnému správci daně, pokud u jednotlivé fyzické osoby přesáhne úhrada částku 40 000 Kč za kalendářní rok. V oznámení se uvede jméno, bydliště, případně místo podnikání fyzické osoby, vyplacená částka, den a důvod úhrady. Oznámení se zašle nejpozději do 15. února po skončení kalendářního roku, v němž byla úhrada provedena. Formulář není stanoven.
(§ 34 odst. 5 ZoSD)

ZDP - zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění
ZoSD - zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění
ZOSZ - zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení v platném znění
ZOZ - zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Radek Jakubský - daňový poradce č. 3886
HEUREKA - daně & účetnictví


Vzory smluv, formuláře, zákony, BOZP, školení testy

Máme pro vás: Hotové vzory a smlouvy pro rok 2008/2009
Potřebujete ihned vzory dle zákoníku práce ?  Najdete je společně s dalšími 1200 právními dokumenty na CD "Podnikový a domácí právník 2009". CD obsahuje téměř 350 vzorů dle zákoníku práce + dalších 950 vzorů z dalších oblastí práva, jako je občanské, obchodní, správní. K produktu získáte automaticky bonusy, kterými jsou: slovník pojmů, vzory pro exekuční řízení a vzory pro řízení před Finančním úřadem, 9 hodin audi seminářů z října 2008, bezpečnostní tabulky, tesy z práva a psychologický test. Produkt používá skupina tisíců uživatelů, je užitečný, praktický a cenově velmi dostupný. CD Podnikový a domácí právník je jediný právník, který na vás bude mít čas, kdykoliv se rozhodnete sepsat smlouvu.

Chcete používat naše vzory i u vás ? Potom klikněte sem ... 

Školení, u kterého nemusíte čekat na volný termín ...
Získejte odbornost z pohodlí svého domova nebo kanceláře. Pořádáme pro vás školení, za kterými nemusíte cestovat.
Chcete vědět více ? Potom klikněte sem ...

Daňový poradce - Kontakty - Vyhledávání - Mapa webu
 Účetnictví - služby - Zastupování - daně - Účetní software - Ceny služeb - Daňové a účetní noviny - Osvědčení a registrace - Daně - Účetnictví - Napište nám - Užitečné odkazy - Validate HTML - Validate CSS